Tekniske bestemmelser

Det skal bemærkes, vedr. tilslutning til Kværndrup Fjernvarme A.m.b.a.:

 

at Udførelse af installationsarbejde på ejendommens varmeinstallation skal udføres af firmaer med autorisation som VVS- installatør i henhold til lov nr. 250 af 8. juni 1978 med ændring ved lov nr. 936 af 27. december 1991 eller en af Kværndrup Fjernvarme godkendt installatør.

 

at Varmeinstallationer, der tilsluttes Kværndrup Fjernvarmes ledningsnet, skal projekteres og udføres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende love, bekendtgørelser, normer og standarder, samt de krav der er indeholdt i værkets leveringsbestemmelser.

 

at Enhver nytilslutning eller udvidelse af en varmeinstallation, der tilsluttes direkte, skal af installatøren trykprøves inden tilslutningen til værket. Prøvetrykket skal generelt være 9 Bar i 3 timer. I øvrigt skal Arbejdstilsynets til enhver tid gældende forskrifter om trykprøvning følges.

 

at Byggevarme afregnes i henhold til prisblad pr. mwh.

 

at Indførings rør. Stikket skal placeres umiddelbart inden for ydermur/- sokkel, fundamentet.

 

at Indføringsrør leveres så de kan etableres sammen med fundamentet. (Bestilles minimum 14 dage før levering).

 

at Anvendelse af gennemstrømningsvandvarmere ikke er tilladt i vort forsyningsområde.

 

at Byggemåler/pasrør eller varmemåler afhentes af VVS-installatøren på Varmeværket

 

at Målerinstallationen skal være let tilgængelig for service og evt. - udskiftning.

 

at Skitse, forslag til indretning af måler installation og manøvrerum udleveres til Vvs-installatøren efter behov.

 

at Fremløbstemperaturen i hovedledningsnettet er varierende, og reguleres efter årstiden mellem 58 gr. C og 80 gr. C.

 

at Fremløbstemperaturen i en ejendom kan være lavere i stikledninger med lavt forbrug.

 

at Der som diminsioneringsgrundlag kan regnes med en fremløbstemperatur i hovedledningsnettet på 58 gr. C og et differenstryk ved hovedhanen på mindst 0,30 Bar.

 

at Varmtvandsbeholder dimensioneres til at sikre en tilfredsstillende varmtvandsforsyning ved en fremløbstemperatur på 55 gr. C.

 

at Kværndrup Fjernvarme forbeholder sig ret til at opkræve mWh afhængigt gebyr, hvis forbrugeren ikke opnår tilstrækkelig afkøling min. 20 grader celsius af den fremførte varme.

 

Kværndrup Fjernvarme A.m.b.A. September 2017

//